Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mopsbilgoraj.naszbip.pl .

Data publikacji strony internetowej: 10.12.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.07.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów;
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę;
 • serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 27.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biłgoraju (osoby wyznaczone: Pan Piotr Muzyka oraz Pan Wojciech Miś) drogą mailową na adres ops@mops.bilgoraj.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 686 23 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 13, 23-400 Biłgoraj.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony głównej ulicy – T. Kościuszki 13. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Do wejścia budynku prowadzą schody z 1 stopniem oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, na korytarzu po lewej stronie. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń  w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku Ośrodka jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243). W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju nie posiada aplikacji mobilnych.

Załączniki:

Deklaracja dostępności

Utworzono dnia 20.10.2020, 13:39

Informacje

Liczba wyświetleń: 616
Utworzono dnia: 10.07.2020
Dokument wprowadził:
Wojciech Miś
Dokument opublikował:
Wojciech Miś
Dokument wytworzył:
Wojciech Miś
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju

Historia publikacji

 • 20.10.2020 13:39, Wojciech Miś
  Dodanie załącznika: Deklaracja dostępności
 • 20.10.2020 13:38, Wojciech Miś
  Usunięcie załącznika: Deklaracja dostępności
 • 20.10.2020 13:33, Wojciech Miś
  Edycja strony: Deklaracja dostępności